แผนการเรียนแบบสองภาษา

แผนการเรียนแบบสองภาษาของแสตมฟอร์ด ได้แบ่งออกเป็น 2 ภาษา คือ แผนการเรียนภาษาไทย – อังกฤษ และ แผนการเรียนภาษาจีน – อังกฤษ โดยแผนการเรียนแบบภาษาอังกฤษ-ไทย นั้น มีโครงสร้างหลักสูตรแบบใหม่ ที่ให้นักศึกษาค่อยๆ เพิ่มวิชาเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้พร้อมกับการเรียน โดยสามารถเริ่มเรียนได้ทุกระดับภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมนานาชาติได้อย่างเต็มตัว

ส่วนแผนการเรียนแบบสองภาษา จีน – อังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่มีความสามารถด้านภาษาจีน ที่ต้องการต่อยอดการใช้ภาษาจีนในระดับปริญญาตรี เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาจีนด้วยการสื่อสารกับเจ้าของภาษา ทั้งจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก นักศึกษาจะได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาจีน ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน การตีความบทความต่างๆ รวมถึงฝึกการใช้ประโยคที่ซับซ้อนและเป็นทางการมากขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้คำศัพท์และได้พัฒนาทักษะ ภาษาในการสนทนาทางธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสาขาวิชา ที่เลือกเรียน อาทิ หลักการจัดการ (Principle of Management) หลักการตลาด (Principle of Marketing) พื้นฐานการบัญชีการเงิน (Fundamentals of Financial Accounting) และวิชาพื้นฐานอื่นๆ ที่สำคัญ นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีน มากขึ้น รวมถึงเข้าใจตลาดแรงงานและโอกาสในการจ้างงานของผู้ที่มีความสามารถ ทางภาษาจีนและอังกฤษทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย นักศึกษาจะได้ต่อยอดความรู้ด้านภาษาจีนด้วยการเรียนวิชาพื้นฐานเป็นภาษาจีน ในปีที่ 1 และ 2 ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เรียนเป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด ทำให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ทั้งภาษาจีนและอังกฤษ ได้อย่างเชี่ยวชาญเมื่อเรียนจบ คุณสมบัติของผู้สมัคร: มีพื้นฐานภาษาจีนขั้นสูง และผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน ในระดับ HSK 4 ขึ้นไป