รับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อพูดคุย และรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
หลักสูตร Signature MBA

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Signature MBA (Part-time program) ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนผ่านระบบออนไลน์ทุกที่ ทุกเวลา ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน โดยเลือกแผนการเรียน วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือ เลือกเรียนช่วงเย็นวันธรรมดา 2 วัน  นอกจากนั้น ยังออกแบบแผนการเรียนของตนเองได้  สามารถเลือกจบได้ภายใน  1.5 ปี  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานที่ต้องทำงานเต็มเวลาและต้องการค้นคว้าได้ตามเวลาที่ต้องการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเอง นอกจากนั้น ยังเน้นการเสริมความรู้และทักษะเชิงลึก ด้วยกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ได้แก่ International Business Management, Entrepreneurship, Brand Communication และ Digital Marketing 

สิ่งที่จะได้รับจาก Stamford MBA

DR. SCOTT ROACH
อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

การเรียน MBA ที่ Stamford เป็นประสบการณ์ที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยนำไปสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจและการทำงานต่อไป อีกทั้ง ความรู้ที่ได้รับยังมีความยั่งยืน สามารถนำไปปรับใช้ได้ตลอดการทำงาน และช่วยให้นักศึกษามีความพร้อม และสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้

ข้อมูลสำคัญ

ภาคการศึกษามีนาคม - กรกฎาคม - พฤศจิกายน
กำหนดการเปิดเรียน (ครั้งถัดไป)พฤศจิกายน
แคมปัส
ศูนย์การศึกษา อโศก แคมปัส (ตึก Exchange Tower)
ระยะเวลาเรียน1.5 ปี
ภาษาการสอนภาษาไทย
อังกฤษ
กลุ่มวิชาเฉพาะInternational Business Management
(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล)

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

ผู้สมัครที่ได้คะแนนวัดระดับพื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

หลักสูตรนานาชาติ  390,000 บาท
หลักสูตรภาษาไทย  290,016 บาท

หน่วยกิตรวมทั้งหมด  48 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบค้นคว้าอิสระ

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิชาเลือก 2 วิชา
 • การค้นคว้าอิสระ

แผนการศึกษาแบบวิทยานิพนธ์

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิทยานิพนธ์

1. หมวดวิชาบังคับ (Professional Required Core Courses)
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 32 หน่วยกิต (8 วิชา) ดังนี้

 1.  ธุรกิจเบื้องต้น
 2.  ทักษะด้านบุคลากร
 3.  การตลาดสร้างมูลค่า
 4.  การจัดการบัญชี
 5.  การจัดการการเงิน
 6.  ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
 7.  การจัดการกลยุทธ์
 8.  วิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจ

2. หมวดวิชาเลือก (Electives)

ประกอบไปด้วย 8 หน่วยกิต (2 วิชา)

กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาเลือก
International Business Management
(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
• International Business Management
• Managing Diversity
• Smart Startup Creation
Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล)
• Digital Marketing
• Consumer Insight for the Digital Era
• Brand Management

3. วิทยานิพนธ์ (Thesis) และ การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกอบไปด้วย 16 หน่วยกิต สำหรับวิทยานิพนธ์ และ 8 หน่วยกิต สำหรับการค้นคว้าอิสระ