รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
ภาคพิเศษ วันอาทิตย์

จุดเด่นของหลักสูตร

เหมาะสำหรับคนทำงาน
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนขนาดเล็ก ผสมผสานการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 160 หน่วยกิต สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง

สหกิจศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคเรียนสุดท้าย ผู้เรียนจะได้มีโอกาสทำการฝึกงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ โดยผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้ว สามารถเลือกฝึกงานกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ได้

 

หลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อบุคคลทำงาน และผู้ประกอบการธุรกิจ
• เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์ (8.30 – 17.30 น.)
• สำเร็จการศึกษาใน 3 ปีครึ่ง
• สอนโดยอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริง
• มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนขนาดเล็ก ผสมผสานการเรียนผ่านสื่อออนไลน์

 

สมัครได้แล้ววันนี้

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนหัวหิน
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนภาษาไทย

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

  • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
  • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานด้านต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตามที่ตนเองถนัด เช่น
1. พนักงาน/ ผู้จัดการ ด้านการตลาด ธุรกิจการบิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การจัดการโลจิสติกส์
2. เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
3. อาจารย์/นักวิชาการ/ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
4. ข้าราชการ

  • General Education – 40 หน่วยกิต
  • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
  • Major Required Courses – 32 หน่วยกิต
  • Major Elective Courses – 28 หน่วยกิต
  • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
  • Internship – 12 หน่วยกิต