หลักสูตรปริญญาตรี

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • สมัครออนไลน์ ที่นี่
 • สมัครด้วยตัวเอง โดยขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัครมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หรือนักศึกษาสามารถกรอกใบสมัคร online แล้วนำมายื่นประกอบได้
 • สมัครผ่านทางแฟกซ์  ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดได้ทางแฟกซ์เบอร์ 02 769 4098
 • สมัครทางไปรษณีย์ สมัครโดยการส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์โดยนำส่ง ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 16 กม 2 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกรกฎาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน
 • ภาคการศึกษาที่ 3 : เดือนมีนาคม

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการสมัคร
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนและระบุวันจบการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Ms. Suparada Jaisawang (P’Oui)
090-198-5809
suprada.jaisawang@stamford.edu

Ms. Suwapitch Sonsanit (P’Mam)
090-198-5799
suwapitch.sonsanit@stamford.edu

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิต

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากมหาวิทยลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์และข้อปฏิบัติดังนี้

 • เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วและสำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเทียบวุฒิให้
 • เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
 • เป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกที่สอบไล่ได้สัญลักษณ์ไม่ต่ำกว่า C หรือค่าระดับ 2.00 ในแต่ละรายวิชา
 • เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอก ที่สอบไล่ได้สัญลักษณ์ไม่ต่ำกว่า B หรือค่าระดับ 3.00 หรือเทียบเท่า
 • เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา

ข้อปฏิบัติอื่นๆ

ข้อ 1 รายละเอียดการโอนหน่วยกิต และการเทียบรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 2 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 3 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องศึกษาในสถาบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ภาค
*การศึกษาปกติแต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของกำหนดเวลาที่ต้องศึกษา เพื่อให้ได้จำนวนหน่วยกิตที่เหลือจึงจะมีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาได้
ข้อ 4 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average – CUM-GPA) เพื่อสำเร็จการศึกษาให้กระทำดังนี

 • มหาวิทยาลัยจะแยกวิชาที่เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตไว้ต่างหากจากวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะระบุสถาบันการศึกษาเดิมไว้ด้วย
 • มหาวิทยาลัย จะแสดงค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาใหม่ที่ได้ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นในกรณีผู้ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

*เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตมาคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย

ฝ่ายวิชาการจะแจ้งผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมด้วยสำเนาเอกสารของสถาบันอุดมศึกษาเดิมดังนี้

 1. ใบแสดงรายงานผลการศึกษา คำอธิบายรายวิชาที่นำมาขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
 2. ค่าสมัคร และ ค่าธรรมเนียมการโอน*
 3. เอกสารจากทางมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัคโอนหน่วยกิต
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. หมายเลขบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง
 6. ทะเบียนบ้าน
 7. หลักสูตรที่จะถูกย้าย

* ติดต่อรับสมัคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศ วิทยาเขตพระรามเก้า และวิทยาเขตหัวหิน : 02-769-4056

เงินสด: 
สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น*

* หมายเหตุ:
รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน

การโอนเงินผ่านตู้ ATM:
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

เช็คเงินสด:
รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด”

ดร๊าฟท์ธนาคาร:
เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ

*ข้อควรระวัง:
ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร:
วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ
สาขา:สาขาคลองตัน
ที่อยู่:9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคารBKKTHBK

สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน

บัตรเครดิต:
สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต) นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ)

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร: 02 769 4000

หลักสูตรปริญญาโท

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาโท MBA

หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.ผู้สมัครที่ได้คะแนนวัดระดับพื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครเรียน Stamford MBA

MBA Full-Time และ Part-TimeMBA Online
ขั้นตอนที่ 1ยื่นใบสมัครเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 2วัดพื้นฐานความรู้ และสอบสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรตรวจสอบเอกสารการสมัครเรียน
ขั้นตอนที่ 3ชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรกชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท สามารถสมัครได้ทาง Online หรือ เข้ามาชมสถานที่และสมัครได้ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อโศกแคมปัส (ตึก Exchange Tower)  หรือ หัวหินแคมปัส  โดยมีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนมีนาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมิถุนายน
 • ภาคการศึกษาที่ 3 : เดือนพฤศจิกายน

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

การสมัครเรียน
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด และชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก ให้เสร็จสิ้น 1 เดือน ก่อนภาคการศึกษาเริ่ม

การสอบวัดระดับพื้นฐาน

 1. การวัดระดับพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด – จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฯ ผู้สมัครเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องได้คำแนนไม่ต่ำกว่า 50%
 2. การวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับหลักสูตรนานาขาติ – ผู้สมัครเรียนจะต้องยื่นคะแนนวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ผลการวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย ฝ่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษในเครือลอรีเอท (LEP)
  • คะแนน TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป
  • คะแนน IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
 3. การสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

MBA อโศก และ MBA ออนไลน์
ป่าน 085 140 8556/ LINE ID: sunontee_stiu
แฮม 090 198 5803 Line ID: hammie.stiu
แหม่ม 090 198 5798 Line ID: mba.stiu
ตั๊ก 091 545 4420 Line ID: mba.stamford
พลอย 062 698 8505 Line ID: mbastamford

MBA และ MPA หัวหิน
เก๋ 091-545-2159/ LINE ID: unchulee_stamford

หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

 • ผู้สมัครเรียนสามารถทำการเทียบโอนหน่วยกิตได้ครั้งเดียวเท่านั้นตลอดการหลักสูตร
 • 75% ของเนื้อหาวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ ต้องเทียบเท่ากับเนื้อหาวิชาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • ผู้ที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องสำเร็จการเรียนวิชาดังกล่าวไม่เกิน 5 ปี ถึงจะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
 • ผู้ที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องสำเร็จการเรียนวิชาดังกล่าวด้วยเกรด “B” หรือสูงกว่า ถึงจะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
 • สามารถทำการเทียบโอนวิชาจากหลักสูตรในระดับปริญญาโทเท่านั้น
 • สามารถทำการเทียบโอนวิชาได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต
 • วิชาที่สามารถทำการโอนหน่วยกิตได้ จะต้องมีชั่วโมงการเรียนการสอนไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง หรือ 15 ชั่วโมงต่อเครดิต

เอกสารประกอบการยื่นเทียบโอนหน่วยกิต

 • ใบสมัครเรียนปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • ใบแสดงรายงานผลการศึกษา จากสถานศึกษาเดิม คำอธิบายรายวิชาที่นำมาขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
 • หนังสือรับรองออกโดยสถาบันศึกษาเดิม
 • ค่าสมัคร และ ค่าธรรมเนียมการโอน
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

MBA อโศก
แฮม 0901985803 Line ID: hammie.stiu
แหม่ม 0901985798 Line ID: mba.stiu
ตั๊ก 0915454420 Line ID: mba.stamford

MBA ออนไลน์
ป่าน 085-140-8556/ LINE ID: sunontee_stiu

MBA และ MPA หัวหิน
เก๋ 091-545-2159/ LINE ID:  unchulee_stamford

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด และชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก ให้เสร็จสิ้น 1 เดือน ก่อนภาคการศึกษาเริ่ม

เงินสด: 
สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น*

* หมายเหตุ:
ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน

การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ):
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

เช็คเงินสด:
รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” ทางมหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ไมรับเช็คส่วนตัว

ดร๊าฟท์ธนาคาร:
เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ

*ข้อควรระวัง:
ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร:
วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ
สาขา:สาขาคลองตัน
ที่อยู่:9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคารBKKTHBK

หลังจากโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน โดยเขียนชื่อและรหัสนักศึกษาในใบโอนเงินให้ชัดเจน

บัตรเครดิต:
สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต) นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร Part-Time MBA (แผนการเรียนแบบ IS, เรียนที่ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส) สามารถวางแผนชำระค่าเล่าเรียน โดยเลือกชำระ แบบรายวิชา ได้

MBA หลักสูตรนานาชาติ    เพียงรายวิชาละ   32,500 บาท
MBA หลักสูตรภาษาไทย     เพียงรายวิชาละ   24,168 บาท

 หมายเหตุ
 • สำหรับระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (2 วิชา ต่อ 1 เทอม, รวมจำนวน 12 วิชา 6 เทอม ตลอดการศึกษา)
 • อัตราแบ่งชำระค่าเล่าเรียนข้างต้น เป็นอัตราสำหรับปีการศึกษา 2562
 • มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งชำระค่าเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-769-4045

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว

*  เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร: 02 769 4045