รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อนรวมชั้น ในรูปแบบของชั้นเรียนขนาดเล็ก ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติของนักศึกษา

หลักสูตรที่เน้นความเป็นสากล โดยการเสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ผ่านการศึกษาในชั้นเรียน และการทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานที่จะต้องเผชิญกับโลกธุรกิจและสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้นจากเข้าสู่ AEC ของประเทศไทย

การเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นให้นักศึกษามีความรู้เฉพาะด้านทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการทำงาน และการประกอบอาชีพ ด้วยการจัดให้มีการศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตามที่ตนเองถนัด อาทิเช่น

 • เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
 • ข้าราชการ
 • พนักงาน/ ผู้จัดการ ด้านการตลาด ธุรกิจการบิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การจัดการโลจิสติกส์
 • อาจารย์/นักวิชาการ/ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา 

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนหัวหิน
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนภาษาไทย

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตามที่ตนเองถนัด อาทิเช่น

 • เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
 • ข้าราชการ
 • พนักงาน/ ผู้จัดการ ด้านการตลาด ธุรกิจการบิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การจัดการโลจิสติกส์
 • อาจารย์/นักวิชาการ/ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 32 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 28 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต