รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย ออกแบบเพื่อนักปกครอง เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และ นักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือน และทหาร เป็นต้น เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) สอนโดยคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3.5 ปี เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการรัฐ เช่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การจัดการข้ามวัฒนธรรม หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมการบริหารงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และรับมือกับ AEC ได้อย่างมั่นใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา
มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนหัวหิน
ระยะเวลาเรียน
3.5 ปี
ภาษาการสอน
ภาษาไทย

เกณฑ์การรับสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
 • สัญชาติไทยหรือต่างชาติที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถเสียสละเวลามาเรียน และทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 • ชาวไทย: 260,000 บาท

หน่วยกิตรวม 160 หน่วย (10 ภาคการศึกษา 40 วิชา)

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา จำนวนวิชา

 1. วิชาแกน 15 วิชา
 2. วิชาศึกษาทั่วไป 7 วิชา
 3. วิชาบังคับ 13 วิชา
 4. วิชาภาษา 3 วิชา
 5. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 วิชา