รับข้อมูลเพิ่มเติม (MBA หัวหิน)

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อพูดคุย และรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
วิทยาเขตหัวหิน

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Signature MBA Part-time program) ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนผ่านระบบออนไลน์  สามารถจบได้ภายใน 1.5 ปี  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานที่ต้องทำงานเต็มเวลาและต้องการค้นคว้าได้ตามเวลาที่ต้องการ ด้วยแผนการเรียนในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) นอกจากนั้นยังเน้นเสริมความรู้และทักษะเชิงลึก ด้วยกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน Entrepreneurship (การเป็นผู้ประกอบการ/การเป็นเจ้าของธุรกิจ) และ Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล) เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

สิ่งที่จะได้รับจาก Stamford MBA

sumeth_2

ดร. สุเมธ ธุวดาราตระกูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

หลักสูตร MBA ของ Stamford International University เน้นการนำองค์ความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ นอกจากนี้ คณาจารย์ประจำของหลักสูตรยังดูแล เอาใจใส่ และ ให้คำปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาว่าจะสามารถเรียนจบได้ตามแผนการเรียนที่นักศึกษาได้วางไว้

ข้อมูลสำคัญ

ภาคการศึกษามีนาคม - กรกฎาคม - พฤศจิกายน
กำหนดการเปิดเรียน (ครั้งถัดไป)กันยายน
แคมปัสวิทยาเขตหัวหิน (จ. เพชรบุรี)
ระยะเวลาเรียน1.5 ปี
ภาษาการสอน
ภาษาไทย
กลุ่มวิชาเฉพาะEntrepreneurship
(การเป็นเจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ)
Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล)

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.
 • ผู้สมัครที่ได้คะแนนวัดระดับพื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาเขตหัวหิน     220,032 บาท

หน่วยกิตรวมทั้งหมด  48 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบค้นคว้าอิสระ

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิชาเลือก 2 วิชา
 • การค้นคว้าอิสระ

แผนการศึกษาแบบวิทยานิพนธ์

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิทยานิพนธ์

1. หมวดวิชาบังคับ (Professional Required Core Courses)
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 32 หน่วยกิต (8 วิชา) ดังนี้

 1.  ธุรกิจเบื้องต้น
 2.  ทักษะด้านบุคลากร
 3.  การตลาดสร้างมูลค่า
 4.  การจัดการบัญชี
 5.  การจัดการการเงิน
 6.  ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
 7.  การจัดการกลยุทธ์
 8.  วิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจ

2. หมวดวิชาเลือก (Electives)

ประกอบไปด้วย 8 หน่วยกิต (2 วิชา)

สาขาวิชาหมวดวิชาเลือก
Entrepreneurship
(การเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ)
• New Venture Creation
• Design Thinking, Creativity & Idea Generation
Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล)
• Digital Marketing
• Strategic Marketing

3. วิทยานิพนธ์ (Thesis) และ การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกอบไปด้วย 16 หน่วยกิต สำหรับวิทยานิพนธ์ และ 8 หน่วยกิต สำหรับการค้นคว้าอิสระ