Bangkok

Dr. Andrew Scown

อธิการบดี
ออสเตรเลีย

สำเร็จปริญญาตรีด้านการศึกษา ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ และปริญญาเอกด้านปรัชญา เคยดำรงตำแหน่งผู้นำด้านวิชาการอาวุโสที่ Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) และมีความโดดเด่นในด้านการจัดการการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการจัดการการศึกษานานาชาติมากกว่า 40 ปี

Colin Arun Pinto

รักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
อินเดีย

ประสบการณ์การทำงานในด้านการศึกษา และอุตสาหกรรมการบริการมากว่า 14 ปี ในหลายประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ประเทศอินเดีย ไนจีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย และประเทศจีน อาจารย์คอลลินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษา จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย

Dr. Worapron Chanthapan

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
ไทย

ปริญญาตรี โทและเอก สาขาการสื่อสาร ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยร่วมงานทั้งกับสำนักข่าว CNN องค์การสหประชาชาติ และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ในตำแหน่ง Senior Anlytic Specialist เคยทำงานวิจัย สอน และใรผลงานวิชาการตีพิมพ์ในอเมริกา

Carl R. Lindwall

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สวีเดน

ปริญญาโทด้านวิศกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ จากเซี่ยงไฮ้ และโตเกียว เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัทด้านโทรคมนาคมในหางโจว ผู้จัดการด้านตลาดทุนในสวีเดน และตำแหน่งด้านที่ปรึกษาของบริษัทในยุโรปและเอเชีย

Dr. Diana Martinez

ผู้อำนวยการหลักสูตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สเปน

ดร.ไดอาน่า จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักร และปริญญาเอกด้านการศึกษา มีประสบการณ์การทำงานด้านการสอนกว่า 10 ปีในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สเปน คอสตาริกา อังกฤษ บราซิล และประเทศไทย

Rungkaew Katekaew

ผู้อำนวยการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
ไทย

ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในสายงานการจัดการธุรกิจการบินกับสายการบินชั้นนำระดับโลก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการองค์กร และการสื่อสารจากสหรัฐอเมริกา

Kristian Luciani

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หลักสูตรการเงินและการบัญชี
แคนาดา

ประสบการณ์การทำงานในด้านการเงินกว่า 10 ปี ในธนาคารข้ามชาติชั้นนำในแคนาดา ปริญญาตรีด้านพานิชยศาสตร์และการเงินจากแคนาดาและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา

Wari Choklumlerd

ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
ไทย

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาชา Graphic Design เอกสาขา Typography จากมหาวิทยาลัย Central Saint Martins สหราชอาณาจักร และปริญญาโทด้าน Visual Communication Design จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบสื่อ และงานกราฟิกมานานกว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการการออกแบบกราฟิกที่ Raffles International College เป็นกรรมการผู้จัดการของนิตยสาร PLAY ON และนิตยสาร ออนไลน์ (Web Magazine) และยังมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และการออกแบบงานกราฟฟิกอีกมากมาย

Phanrajit Havarang

หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ไทย

ปริญญาโทด้าน การจัดการโลจิสติก์และห่วงโซ่อุปทาน จากประเทศอังกฤษ และ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารโลจิสติกส์และการขนส่ง กว่า 10 ปี

Phothiwong Suwannatat

ผู้อำนวยการ หลักสูตรการจัดการโรงแรมนานาชาติ
ไทย

มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการจัดการโรงแรม เคยร่วมงานกับเครือโรงแรมชั้นนำต่างๆ มากมาย ทั้งในประเทศไทยและสวิสเซอร์แลนด์ อาทิเช่น InterContinental, Centara Grand และโรงแรม Four Seasons อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้านอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการร้านอาหารเป็นพิเศษอีกด้วย

Ricardo Lucio Ortiz

หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การการสอนกว่า 15 ปี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในอาเชียน รวมถึงประสบการณ์การทำวิจัยให้กับส่วนงานราชการอีกด้วย สำเร็จหลักสูตรปริญญาโทด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์และเอเชียแฟซิฟิคศึกษา จาก Loyola Marymount University สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Hans Michael Guelich

ผู้อำนวยการ หลักสูตรการเป็นเจ้าของธุรกิจ และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
เยอรมันนี

ประสบการณ์กว่า 25 ปี ของการบริการธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ และเชี่ยวชาญด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจและวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นคณะกรรมการบริหารของสภาหอการค้าอีกด้วย

Shrimoyee Mukherjeehas

ผู้อำนวยการ หลักสูตรการตลาด
อินเดีย

ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด และการขายกว่า 9 ปี ปริญญาโท 2 ใบ ในสาขาการสื่อสารและการโฆษณา และบริหารธุรกิจ

Keertiman Sharma

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี
ไทย

อาจารย์ Keertiman มีประสบการณ์ด้านการสอน การฝึกอบรม และการทำงานมามากกว่า 13 ปี ทั้งในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในประเทศมาเลเซีย อินเดีย และประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MBA สาขาการเงิน จากประเทศอินเดีย และสำเร็จอนุปริญญาโท สาขาการจัดการความเสี่ยงและประกันภัย อีกทั้งยังผ่านการฝึกอบรมด้านทักษะการสอน จาก City & Guilds ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ICO NIDA)

จักรหล่ำ ศิลปสุวรรณชัย

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมประสบการณ์การทำงานและการวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึงการสอนด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ.

Mr. Edward Tang

หัวหน้าสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธรุกิจ
มาเลเซีย

จบปริญญาโท (MBA) ด้านการจัดการจาก Heriot Watt University ประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเคยได้รับรางวัล Patron’s Award จาก Chartered Institute of Marketing ประเทศ อังกฤษ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ได้ร่วมสร้าง ธุรกิจต่างๆ ทั้งด้านปิโตเลียม แฟชั่น อาหาร และเครื่องดื่ม และรวมถึงตำแหน่งที่ปรึกษา ทางธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆมากมาย

Hua Hin

ดร. บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเพชรบุรี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ไทย

นักเขียนและนักแปลที่มีผลงานแปลมากกว่า 30 เรื่อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านพัฒนาศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศนียบัตรสาขาการจัดการข้ามวัฒนธรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ริชาร์ด มีเดอร์ส

ผ.อ.อาวุโสฝ่ายวิชาการ

ริชาร์ดมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านของการสอน เจ้าของธุรกิจ และการตลาด ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมานั้นได้เป็นอาจารย์สอนวิชาธุรกิจต่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ประเทศเกาหลีใต้ ริชาร์ดสำเร็จปริญญาโท สาขาการจัดการต่างประเทศ จาก Thunderbird School of Global Management และสำเร็จปริญญาเอกในสาขาการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย Ulsan ประเทศเกาหลีใต้ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดในปี 2014 และได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จนได้รับรองมาตรฐานจาก IACBE และได้ย้ายไปประจำการที่วิทยาเขตหัวหินในปี 2016 เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

มธุรส มธุราสัย

รองผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการโรงแรมนานาชาติ
ไทย

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสกรรมการโรงแรมกับเครือโรงแรมระดับ 5 ดาว เช่น ริทซ์ คาร์ลตัน แมริออท เซนทารา และ อนันตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และปริญญาโทในสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวจาก Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย

ดร. เซล ดิล่อน

รองผู้อำนวยการคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ

ประสบการณ์ด้านการศึกษาและภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี คศ 1991 เริ่มร่วมงานกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดในปี 2013 ดำเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในเครือลอรีเอท และเป็นหนึ่งในอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป และเทคโนโลยีทางการศึกษา สำเร็จปริญญาโทด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ

ปัจจัย ปิยะชน

หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
ไทย

มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารทั้งในด้านการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการค้าระหว่างประเทศจากบริษัทและรัฐวิสาหกิจชั้นนำมากกว่า 10 ปี อาทิเช่น SME bank, National Car rental และBarter Card สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจากประเทศออสเตรเลีย

เรวิตา สายสุด

อาจารย์ผู้สอน
ไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจากประเทศออสเตรเลียและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการ มีประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีประสบการณ์การสอนระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 7 ปี

คริสโตเฟอร์ อลัน แฮงส์

อาจารย์ผู้สอน
สหรัฐอเมริกา

สำเร็จปริญญาโทสาขานโยบายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ จาก Middlebury Institute of International Studies ที่รัฐ California และปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ จาก Loyola University รัฐ Chicago มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้จัดการโปรเจคที่บริษัทแปลภาษา ผู้ประสานงานโลจิสติกส์ และผู้จัดการฝ่ายขายที่ PepsiCo และผู้จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

อัญชลี เหลืองอ่อน

อาจารย์ผู้สอน
ไทย

นายทะเบียน โรงเรียนอาชีวศึกษา QMR (ISO 9000-9002) ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

  • คุรุศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุรุศาสตรบัณฑิต มรภ.จันทรเกษม
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พอล โวล์ค

อาจารย์ผู้สอน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทในสาขาการบัญชีจากประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ด้านการจัดการมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น การจัดการการผลิต การจัดการบุคคลากร บัญชีและการตรวจสอบบัญชี การเงิน และกฏหมาย ในส่วนของธุรกิจการบิน การโรงแรม ร้านอาหาร การบริการ องค์กรไม่แสวงหากำไร การศึกษา และโรงงาน

ธนสิน จันทเดช

อาจารย์ผู้สอน
ไทย

ประสบการณ์มากมายด้านโทรทัศน์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการพูดในที่ชุมชน สำเร็จปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และกำลังศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลี คอร์โนวสกี

อาจารย์ผู้สอน

ปริญญาตรีด้านภาษาญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านการบริหารระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Vienna ประเทศออสเตรีย และปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Webster ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ในตำแหน่งที่ปรึกษา การจัดการการขาย และการจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอนในวิชาการจัดการด้านกลยุทธ์ การตลาดระหว่างประเทศ ความเป็นผู้นำ และวิชาอื่นๆ ในคณะธุรกิจระหว่างประเทศ

จารุจันทร์ ทรงสกุล

อาจารย์ผู้สอน
ไทย

ประสบการณ์ในโรงแรมระดับ 5 ดาวมากกว่า 20 ปี รวมทั้งทำงานในรีสอร์ทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และโรงแรมแบบที่พำนักระยะยาว ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมคอนราด, โรงแรมโฟร์ซี่ซั่น, เลทซีอัลเฟรสโก้ รีสอร์ท และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนส์ กรุงเทพ และมีประสบการณ์การสอนที่สถาบันไอทิม (โรงเรียนนานาชาติการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการจัดการการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.มาลิษา โกมลฐิติ

อาจารย์ผู้สอน
ไทย

ประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและอเมริกา ประสบการณ์การสอนและทำหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ทำงานภายใต้สังกัดกองทัพบกสหรัฐฯ ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาอเมริกา Northeastern University

วรพงศ์ แสงผัด

อาจารย์ผู้สอน
ไทย

นักวิจัยโครงการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา(Cluster Aging ) ประสบการณ์ในงานด้านวิจัย 3 ปี และตีพิมพ์ร่วมในฐานข้อมูลงานวิจัย TCI เทียร์ 1 ,อาจารย์พิเศษภาควิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา