รับข้อมูลเพิ่มเติม (MPA หัวหิน)

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อพูดคุย และรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

วิทยาเขตหัวหิน

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาไทย ออกแบบเพื่อข้าราชการและผู้บริหารในภาครัฐ เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายด้วยคณาจารย์ และวิทยากรรับเชิญระดับผู้บริหารที่มีชื่อเสียง เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์)  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนด้วยระบบ Block Course (การเรียนแบบครั้งละ 1 วิชา)  สอนโดยคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1.5 ปี  พร้อมเสริมความรู้และทักษะเชิงลึกด้วยกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน เตรียมพร้อมการบริหารงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และรับมือกับ AEC ได้อย่างมั่นใจ

สิ่งที่จะได้รับจาก Stamford MPA

ผศ. ดร. นิตยา สินเธาว์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA)

เป้าหมายการเรียน คือ คิด-วิเคราะห์-สังเคราะห์-ประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ การเรียนรู้เชิงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง หลักสูตรมีความทันสมัยทันเหตุการณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานในสายงายหลากหลายอาชีพ ทั้งยังเตรียมพร้อมเครือข่ายในวงวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แก่นักศึกษา เพื่อการบูรณาการ และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ข้อมูลสำคัญ

ภาคการศึกษามีนาคม - กรกฎาคม - พฤศจิกายน
กำหนดการเปิดเรียน (ครั้งถัดไป)กันยายน
แคมปัส
วิทยาเขตหัวหิน (จ. เพชรบุรี)
ระยะเวลาเรียน
1.5 ปี
ภาษาการสอนภาษาไทย
กลุ่มวิชาเลือก-Leading Innovation for Change (ผู้นำในการจัดการนวัตกรรม เพื่อความเปลี่ยนแปลง)
-International Project Management (การบริหารโครงการสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ)

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.
 • ผู้สมัครที่ได้คะแนนวัดระดับพื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

รัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)  วิทยาเขตหัวหิน         195,024 บาท

หน่วยกิตรวมทั้งหมด 48 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบค้นคว้าอิสระ

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิชาเอกเลือก 2 วิชา
 • การค้นคว้าอิสระ

แผนการศึกษาแบบวิทยานิพนธ์

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิทยานิพนธ์

1. หมวดวิชาบังคับ (Professional Required Core Courses)
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 32 หน่วยกิต (8 วิชา) ดังนี้

 1.  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
 2.  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 3.  นโยบายการเงินและการคลังและยุทธศาสตร์การจัดการ
 4.  ธรรมาภิบาล และการจัดการภาครัฐแนวใหม่
 5.  การปกครองท้องถิ่นในบริบทของไทยและสากล
 6.  นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์
 7.  การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 8.  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. หมวดวิชาเลือก (Major Electives)
ประกอบไปด้วย 8 หน่วยกิต (2 วิชา)

สาขาวิชาหมวดวิชาเลือก
Leading Innovation for Change
(ผู้นำในการจัดการนวัตกรรม เพื่อความเปลี่ยนแปลง)
• การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
• การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ
International Project Management
(การบริหารโครงการสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ)
• การจัดการโครงการ
• การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ

3. วิทยานิพนธ์ (Thesis) และ การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกอบไปด้วย 16 หน่วยกิต สำหรับวิทยานิพนธ์ และ 8 หน่วยกิต สำหรับการค้นคว้าอิสระ