รับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อพูดคุย และรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรออนไลน์

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในรูปแบบนวัตกรรมการเรียนออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ซึ่งขยายขอบเขตการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านการเชื่อมต่อระบบ Blackboard ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระดับโลก ด้วยอินเทอร์เน็ต ออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออนไลน์สามารถโต้ตอบ หรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์และพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นได้ทันทีเสมือนเรียนในชั้นเรียน อีกทั้งยังสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบของผู้เรียน สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปี

3 สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้ เกี่ยวกับหลักสูตร MBA Online

 1.   เรียนสะดวกด้วยระบบการเรียนออนไลน์ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้งานง่าย และทันสมัย
 2.   สามารถเพิ่มเครือข่ายการเรียน และการทำงาน จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนหลากสาขาอาชีพ ในทุกมุมโลก
 3.   เสริมความรู้และทักษะเชิงลึก ด้วยกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน International Business Management และ Digital Marketing

สิ่งที่จะได้รับจาก Stamford MBA

ผศ. ดร. เอก ชุณหชัชราชัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA Online

หลักสูตร MBA Online เป็นหลักสูตรที่เข้าใจและเข้าถึง Learning Channel ที่ทันสมัย และไม่เพียงแต่เลือก Channel ที่คนรุ่นใหม่ใช้แต่ต้องมองไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของการเรียนรู้ ให้อิสระทางความคิดและการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าผู้เรียนอยู่ที่ไหน หรือ ในเวลาใด ทำให้สามารถพัฒนาทักษะเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานหรือสร้างธุรกิจของตนเองได้อย่างไร้ขอบเขต

ข้อมูลสำคัญ

ภาคการศึกษามีนาคม - กรกฎาคม - พฤศจิกายน
กำหนดการเปิดเรียน (ครั้งถัดไป)พฤศจิกายน
แคมปัส
เรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ระยะเวลาเรียน2 ปี
ภาษาการสอนภาษาไทย
กลุ่มวิชาเฉพาะInternational Business Management
(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล)

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ

ผู้สมัครที่ได้คะแนนวัดระดับพื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

หลักสูตร MBA เรียนแบบออนไลน์   260,016 บาท

หน่วยกิตรวมทั้งหมด  48 หน่วยกิต

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิชาเลือก 2 วิชา
 • การค้นคว้าอิสระ

1. หมวดวิชาบังคับ (Professional Required Core Courses)
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 32 หน่วยกิต (8 วิชา) ดังนี้

 1.  ธุรกิจเบื้องต้น
 2.  ทักษะด้านบุคลากร
 3.  การตลาดสร้างมูลค่า
 4.  การจัดการบัญชี
 5.  การจัดการการเงิน
 6.  ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
 7.  การจัดการกลยุทธ์
 8.  วิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจ

2. หมวดวิชาเลือก (Major Electives)

ประกอบไปด้วย 8 หน่วยกิต (2 วิชา)

กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาเลือก
International Business Management
(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
• International Business Management
• Managing Diversity
• Smart Startup Creation
Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล)
• Digital Marketing
• Consumer Insight for the Digital Era
• Brand Management

3.  การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกอบไปด้วย  8 หน่วยกิต สำหรับการค้นคว้าอิสระ