รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการบัญชีการเงิน การจัดการบัญชี การจัดทำงบประมาณการ ตรวจสอบบัญชี ระบบการจัดเก็บภาษี และมีความสามารถในการสื่อสารแนวคิดที่มีความซับซ้อนได้อย่างกระชับ ได้ใจความ นักศึกษาจะมีทักษะความสามารถด้านการทำงานการบัญชี รวมถึงทักษะความสามารถด้านสังคมที่ทำให้นักศึกษาแสตมฟอร์ดแตกต่าง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ครอบคลุมใน 5 หัวข้อหลัก ดังนี้

 • การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
 • การบัญชีบริหาร (Management Accounting)
 • การตรวจสอบบีญชี (Audit)
 • ภาษีอากร (Taxation)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)

 

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 

 

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ University of the West of England หรือ the University of Northampton ที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและจากมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนในประเทศอังกฤษ

 

    

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล Silver Learning Partner จาก ACCA หรือ the Association of Chartered Certified Accountants นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ร่วมมือกับ Chartered Institute of Management Accountants หรือ CIMA สถาบันที่จัดสอบและให้การรับรอง ประกาศนียบัตร “ผู้ชำนาญด้านการบัญชีจัดการ” ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยนักศึกษาสาขาการบัญชีจะได้รับการยกเว้นรายวิชา 10 วิชา ในการสอบของ CIMA นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma in Management Accounting จาก CIMA เมื่อผ่านการสอบ Operational Case study (OCS) อีกด้วย

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

สาขาการบัญชีของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายธุรกิจ อาทิ องค์กรของภาครัฐต่างๆ บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) บริษัทตรวจสอบบัญชี สถาบันการบัญชีระหว่างประเทศ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งทุกการร่วมมือจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และได้เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคต

วิทยากรพิเศษและกิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ของแสตมฟอร์ดแล้ว นักศึกษาสาขาการบัญชียังจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาและฟังประสบการณ์จากวิทยากรพิเศษและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำในหัวข้อที่หลากหลาย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab โดยนักศึกษาจะได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเหมือนกับมืออาชีพตัวจริง พร้อมเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และสถานการณ์ทางการเงินและการบัญชีจากบริษัทชั้นนำ

 

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนหัวหิน และพระราม 9 (Dual Campus)
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนไทย-อังกฤษ (แผนการเรียนสองภาษา)

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

อาชีพในสาขาวิชาการบัญชีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

 • ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารทางด้านการเงิน
 • เหรัญญิก
 • ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน
 • ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
 • ผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 52 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต