รับโบรชัวร์

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

จุดเด่นของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของธุรกิจ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โปรแกรมการสอนที่ทันสมัยและนำไปใช้ได้จริง
สัมผัสประสบการณ์การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆสำหรับโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักศึกษาจะได้เรียนรู้มุมมองของภาษาอังกฤษศึกษาในแบบดั้งเดิม อาทิ งานประพันธ์ วรรณคดี และบทละครต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้และฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบสมัยใหม่ในมุมมองที่เป็นสากล

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และประเมินข้อมูลต่างๆ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการสื่อสารอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

วิธีสอนภาษาแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหา
วิธีสอนภาษาแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหา หรือ Content and Language Integrated Learning (CLIL) จะเป็นการเรียนในเนื้อหาวิชาต่างๆ พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้เพิ่มทักษะกระบวนการคิดและระดับการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษา

 

โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งเน้นให้นักศึกษานำทฤษฎีภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จ้างงานในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการในการสรรหาบุคคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารเชิงธุรกิจ การเขียนรายงานต่างๆ ฯลฯ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การทำงานอย่างอิสระ
 • การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนและทำวิจัยงานเขียน
 • การตีความและเข้าใจความเนื้อหา แนวความคิด และทฤษฎีต่างๆ
 • การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 • การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อนำเสนอไอเดียและข้อมูล
 • การนำเสนอความคิดและข้อโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
 • หลักการการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกต่างๆ ในหลากหลายมุมมอง
 • การใช้เหตุผลในเชิงวิเคราะห์และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์

 

สมัครได้แล้ววันนี้ ทุกสาขาวิชา 

สามารถใช้ผล O-NET, GED/IGCSE ( 5 วิชา ) ยื่นสมัครได้เลย!

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคการศึกษา (เดือนที่เริ่มเรียน)มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาถัดไปพฤศจิกายน 2562
สถานที่เรียนหัวหิน และพระราม 9 (Dual Campus)
ระยะเวลาเรียน3.5 ปี
ภาษาการสอนไทย-อังกฤษ (แผนการเรียนสองภาษา)

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถทำงานได้ในหลากหลายสาขาอาชีพที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น

 • นักเขียน
 • นักแปล / ล่าม
 • เจ้าหน้าที่สถานฑูต
 • พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ
 • ผู้จัดการด้านการสื่อสาร
 • ผู้ชำนาญการด้านภาษาอังกฤษ
 • มัคคุเทศก์
 • General Education – 40 หน่วยกิต
 • Basic Core Courses – 40 หน่วยกิต
 • Major Required Courses – 32 หน่วยกิต
 • Major Elective Courses – 28 หน่วยกิต
 • Free Elective Courses – 8 หน่วยกิต
 • Internship – 12 หน่วยกิต