รับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อพูดคุย และรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

Fields marked with an * are required

คลิกเพื่อดู, Privacy Policy.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตร Full-Time MBA

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตร MBA Full-time เป็นหลักสูตร Fast Track ที่ให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้เร็วที่สุด ในระยะเวลา 1 ปี  เป็นหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองแบบสากลเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจระดับนานาชาติแบบเชิงลึก  พบทีมคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ และเรียนรู้ประสบการณ์จริงจาก “กูรู” ในแวดวงธุรกิจชั้นนำ ผ่านรูปแบบการบรรยายในชั้นเรียน การเยี่ยมชมดูงาน หรือ การทำแผนธุรกิจในหลักสูตร นอกจากนั้นยังเน้นการเสริมความรู้และทักษะเชิงลึก ด้วยกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ได้แก่ International Business Management และ Digital Marketing

สิ่งที่จะได้รับจาก Stamford MBA

DR. MARTIN GOERLICH
อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

บรรยากาศการเรียนการสอนที่ท้าทายและกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดและลองปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจ และมีความชำนาญในการทำงานมากขึ้น อีกทั้ง ยังทำให้นักศึกษาพัฒนาและนำศักยภาพของตนเองไปใช้ในโลกของการทำงาน ที่มีความเปลี่ยนแปลงและท้าทายอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลสำคัญ

ภาคการศึกษามีนาคม - กรกฎาคม - พฤศจิกายน
กำหนดการเปิดเรียน (ครั้งถัดไป)พฤศจิกายน
แคมปัสศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส (ตึก Exchange Tower)
ระยะเวลาเรียน1 ปี
ภาษาการสอนอังกฤษ
กลุ่มวิชาเฉพาะ
(Specialization)
International Business Management
(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล)

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

ผู้สมัครที่ได้คะแนนวัดระดับพื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ
นักศึกษาไทย390,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ395,000 บาท

หน่วยกิตรวมทั้งหมด  48 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบค้นคว้าอิสระ

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิชาเลือก 2 วิชา
 • การค้นคว้าอิสระ

แผนการศึกษาแบบวิทยานิพนธ์

 • วิชาบังคับ 8 วิชา
 • วิทยานิพนธ์

1. หมวดวิชาบังคับ (Professional Required Core Courses)
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน 32 หน่วยกิต (8 วิชา) ดังนี้

 1.  ธุรกิจเบื้องต้น
 2.  ทักษะด้านบุคลากร
 3.  การตลาดสร้างมูลค่า
 4.  การจัดการบัญชี
 5.  การจัดการการเงิน
 6.  ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
 7.  การจัดการกลยุทธ์
 8.  วิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจ

2. หมวดวิชาเลือก (Electives)

ประกอบไปด้วย 8 หน่วยกิต (2 วิชา)

กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาเลือก
International Business Management
(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
• International Business Management
• Managing Diversity
• Smart Startup Creation
Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล)
• Digital Marketing
• Consumer Insight for the Digital Era
• Brand Management

3. วิทยานิพนธ์ (Thesis) และ การค้นคว้าอิสระ (IS)
ประกอบไปด้วย 16 หน่วยกิต สำหรับวิทยานิพนธ์ และ 8 หน่วยกิต สำหรับการค้นคว้าอิสระ