วิทยาเขตกรุงเทพฯ

หลักสูตรภาษาการสอนเกณฑ์การรับสมัครสถานที่เรียนค่าใช้จ่าย
(นักศึกษาไทย)
การจัดการธุรกิจการบิน
อังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

• สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
• ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น


การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

a. มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

b. ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
พระราม 9623,800 THB
การเงินและการธนาคาร
อังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
การจัดการอีเว้นท์
อังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
การจัดการข้อมูลอัจฉริยะทางธุรกิจ
อังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9,
อโศก
623,800 THB
Iการจัดการการโรงแรมนานาชาติอังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9672,400 THB
การตลาดอังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9,
อโศก
623,800 THB
การบัญชีอังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
เทคโนโลยีสารสนเทศอังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ
อังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
วารสารศาสตร์และการกระจายเสียง
นานาชาติ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์นานาชาติ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์นานาชาติ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9622,200 THB
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาตินานาชาติ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
พระราม 9623,800 THB

วิทยาเขตหัวหิน

หลักสูตรภาษาการสอนเกณฑ์การรับสมัครสถานที่เรียนค่าใช้จ่าย
(นักศึกษาไทย)
การจัดการธุรกิจการบิน
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

• สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการคุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

• สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
• ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น


การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

a. มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

b. ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด


สมัครเรียน ป.ตรี วันนี้ – 30 เมษายน 2562 รับเลย ทุนเฟรชชี่ ปี62 สาขาวิชาใดก็ได้ มูลค่าสูงสุดถึง 80,000 บาท **สามารถยื่นผล O-NET ได้**
(เริ่มเรียน 15 ก.ค. 2562, สำหรับนักเรียน ม.6, ผู้จบ กศน. ปวช. ปวส. หรือ มีผล GED / IGCSE
หัวหิน495,600 THB
การเงินและการธนาคาร
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
การจัดการอีเว้นท์
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
การจัดการข้อมูลอัจฉริยะทางธุรกิจ
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน495,600 THB
การจัดการการโรงแรมนานาชาติอังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน527,180 THB
การตลาดอังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน
พระรามเก้า
570,480 THB
การบัญชีไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
582,960 THB
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
622,200 THB
วารสารศาสตร์และการกระจายเสียง
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน,
พระราม 9
570,480 THB
นิเทศศาสตร์ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน570,480 THB
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติอังกฤษ,
ไทย-อังกฤษ
(สองภาษา)
หัวหิน495,600 THB