หลักสูตรปริญญาตรี

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 *
• ทุน First Step
• ทุนเรียนดี Academic Excellence
• ทุนความสามารถพิเศษ Special Talent
• ทุนสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถยื่นกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร และจำนวนทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา หรือ โทร 02-769-4056

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน*
นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีสิทธิ์ในการขอทุนการศึกษาเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ และทุนการศึกษาสาหรับการเรียนแบบสองปริญญา หรือ Dual Degree ในต่างประเทศ

*มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักสูตรปริญญาโท

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน หากสนใจสมัครสอบชิงทุนการศึกษา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 769 4045